JewishAudio.org   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
1 Chapter Per Day

Friday, 8 Adar II, 5779
March 15, 2019

7 Adar II, 5779 - March 14, 20199 Adar II, 5779 - March 16, 2019

הלכות מעילה פרק ח

א) הפועלין שהן עושין בהקדש -- אף על פי שפסקו עימהן מזונות, לא יאכלו מגרוגרות של הקדש; ואם אכלו, מעלו: אלא ההקדש נותן להן דמי מזונות. [ב] הדש בכרשיני הקדש, הרי זה חוסם את הפרה -- שנאמר "לא תחסום שור, בדישו" (דברים כה,ד), דיש הראוי לו.

ב) [ג] אין מחללין את ההקדש על המלאכה, אלא על המעות. כיצד, אומן שעשה מלאכה בהקדש במנה -- אין נותנין לו בהמת הקדש, או טלית הקדש בשכרו: עד שמחללין אותן על המעות; ואחר שייעשו חולין, נותנין אותן לאומן בשכרו -- אם רצו. וחוזרין ולוקחין ממנו הבהמה, מתרומת הלשכה.

ג) [ד] כשבונין במקדש -- אין לוקחין עצים ואבנים מן ההקדש, ולא בונין את הבניין על דעת שהוא קודש; אלא בונין הכול מן החול: גזירה -- שמא ייהנה בצל הבניין, או יישען על אבן או קורה בשעת מלאכה. ואחר שישלם הבניין, מחללין מעות ההקדש על הבניין. ואם צרכו הגזברין לעצים לקודש לאותו היום בלבד, לוקחין אותן ממעות ההקדש -- שהרי אינן מתאחרין ימים, כדי שנחוש להן שמא יישען אדם עליהן וימעול.

ד) [ה] כשפוסקין עם האומנין לבנות במקדש ובעזרות -- פוסקין עימהן כך וכך אמה בכך וכך סלע, באמה בת עשרים אצבע; וכשמושחין להן מה שבנו, מושחין ומחשבין להן באמה גדולה בת עשרים וארבע אצבעות -- כדי שלא יבואו לידי מעילה, מפני שאין מדקדקין במשיחה.

ה) [ו] תנאי בית דין שיהיו הכוהנים ניאותין במלח ובעצים, באכילת קרבנות שאוכלין בחלקם; אבל לא ייתנו מלח המקדש, בחולין שלהן. [ז] מלח שעל גבי האבר, מועלין בו; שעל גבי הכבש, ושעל ראש המזבח -- אין מועלין בו.

ו) [ח] ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף עניינה כפי כוחו. ודבר שלא ימצא לו טעם, ולא ידע לו עילה -- אל יהי קל בעיניו; ולא יהרוס לעלות אל ה', פן יפרוץ בו. ולא תהא מחשבתו בו, כמחשבתו בשאר דברי החול. בוא וראה, כמה החמירה תורה במעילה: ומה אם עצים ואבנים ועפר ואפר -- כיון שנקרא שם אדון העולם עליהם בדברים בלבד, נתקדשו; וכל הנוהג בהן מנהג חול, מעל בה' -- ואפילו היה שוגג, צריך כפרה. קל וחומר למצוות שחקק לנו הקדוש ברוך הוא -- אל יבעוט האדם בהן, מפני שלא ידע טעמן; ולא יחפה דברים אשר לא כן על ה', ולא יחשב בהן מחשבתו כדברי החול.

ז) הרי נאמר בתורה "ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי, ועשיתם אותם" (ויקרא יט,לז) -- אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה, לחוקים כמשפטים: והעשייה ידועה, והיא שיעשה החוקים; והשמירה, שייזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים. והמשפטים, הן המצוות שטעמן גלוי, וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה, כגון איסור גזל ושפיכת דמים וכיבוד אב ואם; והחוקים, הן המצוות שאין טעמן גלוי. אמרו חכמים, חוקים שחקקתי לך, אין לך רשות להרהר בהן. ויצרו של אדם נוקפו בהן, ואומות העולם משיבין עליהן -- כגון איסור בשר חזיר, ובשר בחלב, ועגלה ערופה, ופרה אדומה, ושעיר המשתלח.

ח) וכמה היה דויד המלך מצטער מן המינים והגויים, שהיו משיבין על החוקים; וכל זמן שהיו רודפין אותו בתשובות השקר שעורכין לפי קוצר דעת האדם, היה מוסיף דבקות בתורה, שנאמר "טפלו עליי שקר, זדים; אני, בכל לב אצור פיקודיך" (תהילים קיט,סט), ונאמר שם בעניין זה "כל מצוותיך, אמונה; שקר רדפוני, עוזרני" (תהילים קיט,פו).

ט) וכל הקרבנות כולן, מכלל החוקים הן. אמרו חכמים שאף על עבודת הקרבנות, העולם עומד -- שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא; והקדימה תורה ציווייה על החוקים, שנאמר "ושמרתם את חוקותיי, ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם" (ויקרא יח,ה).


תיכון תפילתי קטורת, לפניך; משאת כפיי, מנחת ערב (תהילים קמא,ב).

ספר הקרבנות והוא ספר תשיעי

הלכותיו שש, וזה הוא סידורן: הלכות קרבן פסח, הלכות חגיגה, הלכות בכורות, הלכות שגגות, הלכות מחוסרי כפרה, הלכות תמורה.


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  www.JewishAudio.org