JewishAudio.org   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
3 Chapters Per Day

Thursday, 1 Nisan, 5780
March 26, 2020

29 Adar, 5780 - March 25, 20202 Nisan, 5780 - March 27, 2020

הלכות כלים פרק טו

א) אין כלי חרס מקבל טומאה עד שתגמר מלאכתו, ומאימתי הוא גמר מלאכתו משיצרפו בכבשן, התנור משיסיקנו לאפות סופגנין, הכירה משיסיקנה כדי לבשל עליה ביצת התרנגולין טרופה ונתונה באלפס, הכופח אם עשאהו לאפייה שיעורו כתנור עשאהו לבישול שיעורו ככירה.

ב) תנור שהתחיל לבנותו אם היה גדול משיתחיל בו ארבעה טפחים ויסיקנו מקבל טומאה, ואם היה קטן משיתחיל בו טפח ויסיקנו, הכירה משיתחיל בה שלש אצבעות ויסיקנה, הכופח אם עשאהו לאפייה הרי הוא כתנור ואם לבשל הרי הוא ככירה.

ג) תנור שהוסק מאחוריו או שהוסק מבית האומן או שהוסק שלא לדעת הואיל והוסק מכל מקום הרי זה מקבל טומאה, מעשה שנפלה דליקה בתנור בכפר מן הכפרים ובא מעשה לפני בית דין ואמרו מקבל טומאה.

ד) תנור שהסיקו להיות צולה בו הרי זה מקבל טומאה, ללבן בו אונין של פשתן טהור שאין זה עושה מלאכה בגוף התנור.

ה) תנור שחצצו לשנים והסיק אחד מחלקיו ונטמא במשקין הוא טמא וחבירו טהור, נטמא בשרץ וכיוצא בו מטומאות של תורה הכל טמא, ועובי שביניהן טמא, הוסקו שניהן ונטמא אחד מהן במשקין באויר חולקין את עוביו המשמש לטמא טמא לטהור טהור, במה דברים אמורים בזמן שחצצו ואחר כך הסיקו אבל הסיקו ואחר כך חצצו ונטמא אחד מהן אפילו במשקין נטמא הכל.

ו) תנור או כירה של אבן טהורין לעולם, ושל מתכת טהורין משום תנור וכיריים שנאמר יותץ את שיש לו נתיצה ומטמאין משום כלי מתכות, כיצד אין מתטמאין מאוירן ולא במחובר לקרקע כתנור וכיריים ואם נגעה בהן טומאה אפילו מאחוריהן מתטמאין כשאר כלי מתכות ואם נטמאו במת נעשין אב טומאה כשאר כלי מתכות ויש להן טהרה במקוה.

ז) תנור של מתכת שניקב או נפגם או נסדק וסתמו בטיט או שעשה לו טפילה של טיט או מוסף של טיט הרי זה מתטמא משום תנור, וכמה יהיה בנקב כדי שיצא בו האור וכן בכירה, ואם עשה לכירה פטפוטים של טיט מתטמאה משום כירה, מירחה בטיט בין מבפנים בין מבחוץ עדיין אינה מקבלת טומאה.

ח) תנור שאינו מחובר בארץ אפילו תלוי בצואר הגמל הרי זה טמא משום תנור שנאמר טמאים הם בכל מקום.

ט) כור של צורפי מתכות שיש בו בית שפיתה מתטמא ככירה וכן כירת של עושי זכוכית אם יש בו בית שפיתה מקבלת טומאה.

י) כבשן של סיידין ושל זוגגין ושל יוצרין טהורין, הפורנה אם יש לה דופן מתטמאה.

יא) אבנים שחיברן זו לזו ועשאן תנור אם עשה לו טפילה מבפנים ומבחוץ הרי זה כתנור לכל דבר ומתטמא מאוירו, ואם טפלו מבחוץ בלבד מתטמא במגע ולא באויר, חיבר אבנים לתנור ולא חיברן זו לזו מתטמאות עם התנור, חיברן זו לזו ולא חיברן לתנור הרי הן כטירה, חפר בארץ ועשה טירה טהור וטירת הכירה טהור.

יב) שתי חביות ושני אלפסין שעשאן כירה מתטמאין באויר ובמגע ותוכן של חביות טהור ועובי החביות חולקין אותו המשמש את הכירה טמא והמשמש את תוך החבית טהור.

יג) העושה שלשה פטפוטין בארץ וחיברן בטיט להיות שופת עליהן את הקדירה הרי זו טמאה משום כירה, קבע שלשה מסמרין בארץ להיות שופת עליהן את הקדירה אף על פי שעשה בראשה מקום בטיט שתשב הקדירה הרי זו טהורה ככירה של מתכת, וכן אבנים שלא מירחם בטיט שהוא שופת עליהן אינן מקבלות טומאה כאילו היא כירה של אבן.

יד) העושה שתי אבנים כירה וחיברן בטיט מתטמאה, חיבר את האחת בטיט והשנייה לא חיברה אינה מקבלת טומאה.

טו) האבן שהוא שופת עליה ועל התנור עליה ועל הכירה עליה ועל הכופח טמאה, עליה ועל הכותל עליה ועל הסלע אינה מקבלת טומאה.

טז) כירת הטבחים שהוא נותן אבן בצד אבן וכולן מחוברות בטיט נטמאת אחת מהן לא נטמאו כולן.

יז) שלש אבנים שחיברן בטיט ועשאן שתי כירות בין שחיברן זו לזו ולא חיברן לקרקע בין שחיברן בקרקע ולא חיברן זו לזו אם נטמאת אחת משתי הכירות האבן האמצעית המשמש ממנה לכירה הטמאה טמא והמשמש ממנה לכירה הטהורה טהור, ניטלה האבן החיצונה של כירה הטהורה הוחלטה האמצעית כולה לטומאה, ניטלה החיצונה של כירה הטמאה טהרה האבן האמצעית כולה, נטמאו שתי החיצונות אם היתה האבן האמצעית גדולה נותן ממנה לכירה זו כדי שפיתה מצידה ולכירה השנייה כדי שפיתה מכאן והשאר טהור, ואם היתה קטנה הכל טמא, ניטלה האמצעית אם יכול לשפות על שתים חיצונות יורה גדולה הרי היא טמאה, היו מרוחקין יתר מזה טהורה, החזיר את האמצעית הרי הכל טהור כשהיה, מירחה בטיט מקבל טומאה מכאן ולהבא והוא שיסיקנה לכל אחת מהן כדי לבשל עליה הביצה.

יח) שתי אבנים שעשאן כירה ונטמאת וסמך לאבן זו ממנה אבן אחת מכאן ולזו אבן אחת מכאן הרי חצי כל אבן משתי אבני הכירה הראשונה טמא וחצי האבן טהור, ניטלו השתים הטהורות שסמך חזרו השתים של כירה לטומאתן.

יט) דוכן של חרס שיש לו בית קיבול הקדירות והרמץ נתון בתוכו טהור משום כירה וטמא משום כלי קיבול, לפיכך אם היה מחובר בארץ טהור כשאר הכלים ואם ניקב אינו מקבל טומאה ככלי קיבול, מה שאין כן בכירה, הצדדין שלו הנוגע בהן אינו טמא משום כירה, הרחב שלו שיושבין עליו בשעת בישול מתטמא אם נטמא הדוכן, וכן הכופה את הסל ובנה כירה על גבה הרי זו טמאה משום כלי עץ לא משום כירה לפיכך אינה מקבלת טומאה מאוירה ככירה.


הלכות כלים פרק טז

א) תנור גדול שיריו ארבעה טפחים והקטן שיריו רובו, כיצד אם נשבר בגדול ארבעה ובקטן רובו מקבל טומאה פחות מכאן אינו מקבל טומאה, וכן אם נטמא ונתצו עד ששייר בו פחות מארבעה בגדול או בפחות מרוב בקטן טהור, נשאר בו ארבעה או רוב בקטן עדיין הוא בטומאתו, והכירה שיריה שלש אצבעות, הכופח שעשאהו לאפייה שיעורו כתנור, לבישול שיעורו ככירה.

ב) תנור שנטמא ולא רצה לכתתו כיצד מטהרין אותו חולקו לשלשה חלקים וגורר את הטפילה שעל החרסים עד שנמצא כל חרס מהן עומד על הארץ בלא טיט על גביו, חילקו לשנים אחד גדול ואחד קטן הגדול טמא והקטן טהור, חילקו לשנים בשוה כל אחד מהן טמא לפי שאי אפשר לכוין, אבל טבלא של חרס שיש לה דופן שנחלקה לשנים טהורה, ואם היה אחד גדול ואחד קטן הגדול טמא.

ג) תנור שחילקו לשלשה ואחר גדול כשנים הגדול טמא והשנים הקטנים טהורין, חתכו חוליות לרחבו אם היה גובה כל חוליא וחוליא פחות מארבעה טפחים טהור, חזר וסידר החוליות זו על גבי זו והמריח עליהם בטיט והחזירו תנור כשהיה הרי זו כמו שעשה תנור אחר ואינו מקבל טומאה אלא מכאן ולהבא והוא שיסיקנו כדי לאפות בו סופגנין אחר שמירחו, הרחיק ממנו את הטפילה ונתן חול או צרורות בין החוליות ובין הטפילה אינו מקבל טומאה לעולם וזהו שאמרו הנדה והטהורה אופות בו והוא טהור, היתה בו חוליא אחת שיש בה ארבעה טפחים היא מתטמאה במגע ולא מתטמאת באויר ושאר החוליות טהורות.

ד) תנור שבא מחותך מבית האומן ועשה לו סמוכין שמקבצין אותו להיות כאחד ונתנם עליו והוא טהור ונטמא כשיסיר את הסומכין אותו יטהר ואפילו החזירן הרי הוא טהור, מירחו בטיט מקבל טומאה להבא ואינו צריך להסיקו שכבר הוסק.

ה) תנור שחתכו חוליות ונתן חול בין חוליא לחוליא וטח בטיט על הכל מבחוץ הרי זה מקבל טומאה.

ו) יורת הערביים שהוא חופר בארץ וטח בטיט אם יוכל הטיט לעמוד בפני עצמו מקבלת טומאה ואם לאו טהור.

ז) המביא שבר חרס ודבקן זה בזה ועשאן תנור ועשה לו טפילה מבית ומבחוץ והסיקו הרי זה מקבל טומאה אף על פי שאין בכל אחד מהן כשיעור.

ח) פטם שקרזלו ועשאוהו תנור ועשה לו טפילה מחוץ אף על פי שמקבל על דפנותיו כשיעור הרי זו טהור שכלי חרס שטהר אין לו טומאה לעולם אלא אם כן עשאהו תנור ועשה לו טפילה מבית ומבחוץ.

ט) תנור של סדקין שעשה טפילה לכל אחד ואחד ומקום הסדקין מגולה אינו מקבל טומאה, נתן טיט או סיד או גפסיס על גבי הסדקין הרי זה מתטמא, נתן עליהן חרסית או זפת וגפרית שעוה ושמרים בצק או גללים טהור, זה הכלל דבר שאין עושין ממנו תנור אינו מחבר את הסדקין.

י) סדק תנור שנתנו כלפי זוית ומירח בטיט מן הצדדין טהור.

יא) דף של תנור שנתנו בזוית להיות אופה בו טהור, ואם יש בו רוב תנור מקבלת טומאה.

יב) תנור שנתן בו עפר עד חציו אם נטמא מאוירו בלבד אינו מתטמא אלא מעפר ולמעלה ואם נטמא במגע ונגעה טומאה בו מתוכו נטמא כולו אף מעפר ולמטה.

יג) הכירה מקום שפיתת שתי קדרות והכופח מקום שפיתת קדירה אחת, לפיכך כירה שנחלקה לאורכה טהורה לרוחבה עדיין מקבלת טומאה, הכופח שנחלק בין לארכו בין לרחבו טהור.

יד) הקלתות של בעלי בתים שנפחתה קרקעיתה אם היה עומק הפחת פחות משלשה טפחים הרי זו מקבלת טומאה שאם יסיק בפחת מלמטה תתבשל הקדירה מלמעלה, היה הפחת עמוק שלשה או יתר אינה מקבלת טומאה שהרי האש רחוקה מן הקדירה ואינה בשלה, נתן אבן או צרור על פי הפחת עדיין היא בטהרתה, מירחו בטיט נעשת האבן קרקע הכירה ומקבלת טומאה מכאן ולהבא.


הלכות כלים פרק יז

א) כל ידות הכלים הרי הן ככלים ואם נטמא הכלי נטמאה ידו הצריך לה בתשמישו ושאין צריך לה טהור כמו שיתבאר, לפיכך האבן היוצאת מן התנור טפח ומן הכירה שלש אצבעות חיבור ואם נטמא התנור והכירה נטמאו אבנים אלו, ואוכלין ומשקין הנוגעין באבנים אלו נטמאו, ואם נגעו בחוץ לטפח של תנור או בחוץ לשלש אצבעות של כירה טהורין.

ב) הכופח עשאהו לאפייה שיעורו כתנור, עשאהו לבישול שיעורו ככירה.

ג) מוסף התנור של בעלי בתים טהור ושל נחתומין טמא בטומאת התנור מפני שסומך עליו את השפוד, כיוצא בו מוסף יורה של שולקי זיתים טמא ושל צבעים טהור.

ד) עטרת הכירה טהורה, וטירת התנור והוא המקום הבנוי בצידו שמניחין בו את הפת בעת רדייתה בזמן שהיא גבוהה ארבעה טפחים טמאה בטומאת התנור, פחות מארבעה טפחים טהור לפי שאינה חיבור לו, ואם חיברה לתנור אפילו על שלש אבנים טמאה.

ה) בית הפך ובית התבלין ובית הנר שבכירה אם נטמאת הכירה במגע נטמאו כולן ואם נטמאת באויר לא נטמאו לפי שאינן חיבור לה אלא מדברי סופרים, ולפיכך עשו לה היכר כדי שלא ישרפו על מגען תרומה וקדשים, וכן כל שאנו אומרין בעניין זה שהוא מתטמא במגע ואינו מתטמא באויר אינו חיבור אלא מדבריהם ועשו לו היכר זה כדי שלא ישרפו עליו קדשים אלא תולין.

ו) חצר הכירה בזמן שהיא גבוהה שלש אצבעות הרי זה חיבור ואם נטמאת הכירה או חצרה בין באויר בין במגע נטמא השנייה, היתה החצר פחותה מכאן ונטמאת אחת מהן במגע נטמאת השנייה, אבל אם נטמאת אחת מהן מאוירה בלבד אין חבירתה טמאה לפי שאינה חיבור לה אלא מדבריהם, היתה חצר הכירה מופרשת ממנה בזמן שהיא גבוהה שלש אצבעות הרי זו חיבור לה בין לטומאת מגע בין לטומאת אויר, היתה פחות מכאן או שהיתה החצר חלקה ואין לה שפה אין חיבור לה ואם נטמאת הכירה בין מאוירה בין במגע החצר טהורה וכן אם נטמאת החצר הכירה טהורה.

ז) פטפוטי כירה שלשה היה גובה כל אחד מהן שלש אצבעות או פחות אם נטמאת הכירה בין במגע בין באויר נטמאו שלשתן, וכן אם היו ארבעה, ניטל אחד מהן אם נטמאת הכירה במגע נטמאו שני הפטפוטים שנשארו ואם נטמאת באויר לא נטמאו עמה, עשה לה שני הפטפוטים זה כנגד זה אם נטמאת הכירה במגע נטמאו, ואם נטמאת באויר לא נטמאו, היו הפטפוטים גבוהין משלש אצבעות ולמטה מתטמאין עמה בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באויר, ומשלש ולמעלה מתטמאין עמה אם נטמאת במגע אבל אם נטמאת מאוירה בלבד אין מתטמאין עמה, היו משוכין מן השפה בתוך שלש אצבעות מתטמאין עמה בין שנטמאת במגע בין שנטמאת באויר, היו חוץ לשלש אצבעות מתטמאין עמה אם נטמאת במגע ואם נטמאת באויר בלבד אין מתטמאין עמה, ואין מדקדקין בכל השיעורין האלו שכולן הן מדברי סופרים.


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  www.JewishAudio.org