JewishAudio.org   Holidays   Shabbat   Chabad-houses   Chassidism   Subscribe   Calendar   Links B"H

Rambam
1 Chapter Per Day

Wednesday, 5 Nisan, 5778
March 21, 2018

4 Nisan, 5778 - March 20, 20186 Nisan, 5778 - March 22, 2018

הלכות שקלים פרק ב

א) כיצד כונסין השולחניים את השקלים, בכל מדינה ומדינה, מניחין לפניהן שתי תיבות: שולי התיבה רחבין מלמטה, ופיה צר מלמעלה כמין שופר -- כדי שישליכו לתוכן, ולא יהיה אפשר ליקח מהן בנחת. ולמה עושין שתי תיבות, אחת שמשליכין בה שקלים של שנה זו; והשנייה מניחין בה שקלי שנה שעברה, שגובין ממי שלא שקל בשנה שעברה.

ב) ובמקדש היה לפניהן תמיד שלוש עשרה תיבות, כל תיבה כמין שופר -- ראשונה, לשקלי שנה זו; שנייה, לשקלי שנה שעברה; שלישית, לכל מי שיש עליו קרבן שתי תורים או שני בני יונה, אחד עולה ואחד חטאת, משליך דמיהן לתיבה זו; רביעית, לכל מי שיש עליו עולת העוף בלבד, משליך דמיה לתיבה זו; חמישית, למי שהתנדב מעות לקנות בהן עצים למערכה; שישית, למי שהתנדב מעות ללבונה; שביעית, למי שהתנדב זהב לכפורת; שמינית, למותר חטאת, כגון שהפריש מעות לחטאתו ולקח חטאת והותיר מן המעות, ישליך השאר לתוכה; תשיעית, למותר אשם; עשירית, למותר קיני זבים וזבות ויולדות; אחת עשרה, למותר קרבנות נזיר; שתים עשרה, למותר אשם מצורע; שלוש עשרה, למי שהתנדב מעות לעולת בהמה.

ג) ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה, כתוב על התיבה מבחוץ. ותנאי בית דין הוא על כל המותרות, שיקרבו עולת בהמה. נמצאת למד שכל המעות הנמצאות בשש התיבות האחרונות, לעולת בהמה; ועורותיהן לכוהנים, כשאר כל העורות. וכל המעות שבתיבה שלישית, יילקח בהן עופות -- חציין עולות, וחציין חטאות. ושברביעית, כולן עולת העוף.

ד) בכל מדינה ומדינה כשגובין השקלים, משלחין אותם ביד שלוחין למקדש; ויש להם לצרף אותן בדינרי זהב, מפני משאוי הדרך. והכול מתקבץ למקדש, ומניחין אותו בלשכה אחת מן הלשכות שבמקדש; וסוגרין דלתותיה במפתחות, וחותמין עליה חותמות. וממלאין מכל השקלים שיתקבצו שם, שלוש קופות גדולות -- שיעור כל קופה, כדי שתכיל תשע סאין; והשאר, מניחין אותו בלשכה. וזה שבתוך הקופות, הוא הנקרא תרומת הלשכה; וזה שיישאר שם יתר על מה שיש בקופות, הוא הנקרא שיירי הלשכה.

ה) בשלושה פרקים בשנה, תורמין את הלשכה -- בראש חודש ניסן, ובראש חודש תשרי קודם יום טוב או אחריו, וקודם עצרת בחמישה עשר יום. וכיצד תורמין אותה, אחד נכנס לפנים מן הלשכה, והשומרים עומדים בחוץ; והוא אומר להם, אתרום, והן אומרין לו, תרום תרום תרום, שלושה פעמים. ואחר כך ממלא שלוש קופות קטנות, כל קופה מהן מכילה שלוש סאין מאותן שלוש קופות הגדולות; ומוציאן לחוץ, כדי להסתפק מהן עד שיכלו.

ו) וחוזר וממלא אותן השלוש קופות הקטנות מן שלוש הגדולות, פעם שנייה קודם עצרת; ומסתפקין מהן, עד שיכלו. [ו] וחוזר וממלא אותן, פעם שלישית מן השלוש הקופות הגדולות בתשרי; ומסתפקין מהן עד שיכלו, עד ראש חודש ניסן. ובראש חודש ניסן, תורמין מתרומה חדשה. לא הספיקו להם השקלים שבשלוש קופות הגדולות, וכלו עד שלא הגיע ניסן, חוזרין ותורמין, משיירי הלשכה.

ז) שלוש קופות הקטנות שהוא תורם בהן ומוציאן לחוץ, כתוב עליהן אלף בית גימל -- כדי שיסתפקו מן הראשונה עד שתכלה, ואחר כך מסתפקין מן השנייה, ואחר כך מסתפקין מן השלישית. ותורם ראשונה מהקופה האחת הגדולה, ומחפה אותה הגדולה במטפחת; ותורם השנייה מהקופה הגדולה השנייה, ומחפה אותה הגדולה במטפחת. ותורם השלישית מהקופה הגדולה השלישית, ואינו מחפה אותה -- כדי שתהיה ניכרת שבה סיים. ויתחיל ממנה בתחילה, בפעם שנייה כשייכנס קודם עצרת; ותורם הראשונה מן הגדולה שהייתה מגולה, ומחפה אותה; ותורם השנייה מן הגדולה שתרם ממנה בראשונה תחילה, ומחפה אותה; ותורם השלישית מן הגדולה הסמוכה לה, ואינו מחפה אותה -- כדי שיתחיל ממנה בתחילה, בפעם שלישית כשייכנס בתשרי: עד שנמצא תורם ראשונה ושנייה ושלישית, הקטנות מכל אחת ואחת מן הגדולות.

ח) כשהוא תורם שלוש קופות אלו, תורם את הראשונה לשם ארץ ישראל; והשנייה, לשם הכרכין המוקפין לה ולשם כל ישראל; והשלישית, לשם בבל ולשם מדיי ולשם המדינות הרחובות ולשם שאר כל ישראל.

ט) כשהוא תורם, מתכוון לתרום על הגבוי שיש בלשכה, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה, ועל העתיד ליגבות -- כדי שיהיו אלו השקלים שהוציאן להסתפק מהן, כפרה על כל ישראל, וכאילו הגיעו כל שקליהן ללשכה, ונתרמה מהן תרומה זו.

י) כשייכנס התורם לתרום, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבות בו כסף, ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא בתפילה, ולא בקמיע -- שמא יחשדו אותו העם, ויאמרו החביא ממעות הלשכה תחתיו כשתרמה; ומדברים היו עימו, משעה שייכנס עד שעה שייצא -- כדי שלא ייתן לתוך פיו. ואף על פי שנזהרים כל כך, עני או מי שהוא נבהל להון, לא יתרום מפני החשד, שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר לב,כב).


Current
 • Daily Lessons
 • Weekly Texts & Audio
 • Candle-Lighting times

  613 Commandments
 • 248 Positive
 • 365 Negative

  PDA
 • BlackBerry
 • iPhone / iPod Touch
 • Java Phones
 • Palm Pilot
 • Palm Pre
 • Pocket PC
 • P800/P900
 • Moshiach
 • Resurrection
 • For children - part 1
 • For children - part 2

  General
 • Jewish Women
 • Holiday guides
 • About Holidays
 • The Hebrew Alphabet
 • Hebrew/English Calendar
 • Glossary

  Books
 • by SIE
 • About
 • Chabad
 • The Baal Shem Tov
 • The Alter Rebbe
 • The Rebbe Maharash
 • The Previous Rebbe
 • The Rebbe
 • Mitzvah Campaign

  Children's Corner
 • Rabbi Riddle
 • Rebbetzin Riddle
 • Tzivos Hashem

 • © Copyright 1988-2009
  All Rights Reserved
  www.JewishAudio.org